Potřebujete poradit?
 +420 605 968 027
 +420 731 379 806

Ochrana osobních údajů

Principy zpracování a ochrany osobních údajů

 

Tyto principy zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se Bezvatricko.cz., IČ 06333818, se sídlem V drahách 56, Bohuňovice, 78314,  zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Olomouce řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto práva a povinnosti Společnosti vyplývají zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb
 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 3. Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
 5. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Tyto principy se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.bezvatricko.cz  a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji se v souvislostí s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě) a jedná se o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává
1.1. Osobní údaje, které Společnosti sami dobrovolně poskytujete.

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete      Společnosti poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby, či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu pro zaslání potvrzení objednávky, telefonní číslo pro zaslání informace o doručení zboží, doručovací adresu, kam máme zboží doručit, údaje o bankovním účtu a údaje o zvolené platební metodě apod. U firem pak fakturační adresu, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby pro vystavení daňového dokladu. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. V rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Dále zpracováváme informace o dosažení věku 16 let a v případě zakoupení elektronické licence Vaše jméno a příjmení z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním Vámi zakoupené licence.

Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem a po dobu:

 1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem zpracovává po dobu jednání o uzavření smlouvy
 2. plnění a uzavření smlouvy, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu a posléze  Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám doručili zakoupené zboží, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu;
 3. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 4. Pro účely splnění marketingové akce, doručení případné výhry, vyhodnocení, ukončení, atd. zpracováváme po dobu marketingové akce.
 5. Obchodní sdělení, nabídky produktů a služeb, bude Vám Společnost zasílat pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas, pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat
 6. Splnění právní povinnosti a to účetní, daňové, poskytnutí informací správním orgánům, policii, soudům apod. zpracováváme a uchovávány po dobu 10 let.
 7. Povinností v souvislosti s uplatněním práv záručního plnění, poskytnutí informací policii, soudu, zpracováváme po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 8. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, v případě obhajoby a sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
 9. Zasílání obchodních sdělení třetími stranami sdělení dalšími správci, dotazníků Heuréka - ověřeno zákazníky atd (nutný výslovný souhlas Účastníka)
 10. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

1.2. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky.

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, informace o Vašem internetovém prohlížeči, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z webových stránek, produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek. Tyto údaje se využívají k zlepšování webových stránek a pro účely zajištění interních operací, řešení problémů, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů, analýzy dat pro měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce. Pokud přistupujete na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak Vaše osobní údaje zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače. Informace o Vašem chování na webu jsou anonymizované, a nejsou přiřazené ke konkrétnímu uživateli.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás získáme, mohou být předávány propojeným osobám Společnosti a třetím osobám zpracovatelům, které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. Poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností.
 2. Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner, pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera.
 3. Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 4. Externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti.
 5. Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům
 3. Právo na opravu osobních údajů
 4. Právo na výmaz osobních údajů
 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů
 7. Právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů
 8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na info@bezvatricko.cz.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

Bezvatričko.cz
V drahách 56
78314 Bohuňovice

Platné a účinné od 1.6. 2020

Doprava ZDARMA Objednejte nad 2000 Kč
Zboží do 24 hodin Nakupte do tří odpoledne
Věrnostní SLEVY Nakupujte pravidelně
Produkty skladem Vybírejte to nejlepší
Dárky ZDARMA Ke každému nákupu
Výhody a bonusy Zaregistrujte se